Ikonka książka

Zaproszenie do konkursu „Mem o bibliotece”

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA UCZNIÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE

„MEM O BIBLIOTECE”

 Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

 

Regulamin konkursu pt. „Mem o bibliotece

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu: Barbara Ogórek i Beata Starszuk-Szczuchniak.

 Cele Konkursu:

 • zachęcenie uczniów do aktywności twórczej;
 • rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
 • promocja książki i biblioteki.

Temat Konkursu:

 1. Temat Konkursu: „Mem o bibliotece”.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

Uczestnicy Konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują mema internetowego promującego bibliotekę, bądź też konkretną książkę.
 2. Mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim komentarza tekstowego.
 3. Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie konkursu. MEM nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich.
 4. Mem zgłoszony na konkurs musi być wykonany osobiście przez uczestnika.
 5. Prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów memów.
 6. Mem powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG przesłanego na adres mailowy: [email protected] do 21 kwietnia 2021r. z dopiskiem: konkurs, podać imię i nazwisko autora oraz oddział (klasa).
 7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631) oraz do publikacji prac przez Organizatora  w Internecie.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926)
  w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

 Komisja Konkursowa:

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2021r., informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody:

 1. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Kryteria oceniania prac:
 • twórczy charakter memu;
 • zgodność z tematyką związaną z czytaniem, biblioteką lub książką;
 • oryginalność, pomysłowość, kreatywność;
 • poczucie humoru;
 • twórcze spojrzenie na tematy biblioteczne;
 • trafność skojarzeń.
 1. Odbiór nagród przez laureatów odbędzie się w ustalonym terminie, o czym pozostaną poinformowani drogą mailową.

 Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
  w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,  z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Regulamin opracowały:

Barbara Ogórek

Beata Starszuk-Szczuchniak