Harmonogram rekrutacji

LpCzynnośćTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15 maja 2017r.
do 14 czerwca 2017r
od 7 lipca 2017r.
do 17 lipca 2017r
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu.od 23 czerwca 2017r do 27 czerwca 2017rNie dotyczy
3.Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 29 czerwca 2017rdo 24 lipca 2017r do godz.9.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.30 czerwca 2017r godz.10.0024 lipca 2017r godz.12.00
5.Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do technikum lub szkoły branżowej I stopnia.od 15 maja 2017r.do 26 lipca 2017r.
6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.do 06 lipca 2017r godz.15.00do 01 sierpnia 2017r godz.10.00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.do 07 lipca 2017r
godz.10.00
do 02 sierpnia 2017r
godz.12.00
8.Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym.02 sierpnia 2017r.28 sierpnia 2017r.
9.Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.07 lipca 2017r.29 sierpnia 2017r.