Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 34

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażane są w stopniach według skali:

1) celujący – (6, cel.)
2) bardzo dobry – (5, bdb)
3) dobry – (4, db)
4) dostateczny – (3, dst)
5) dopuszczający – (2, dop.)
6) niedostateczny – (1, ndst)

2. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
3. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował wymagany zakres wiadomości i umiejętności w stopniu wykraczającym poza wymagania podstawowe oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy.

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania oraz rozwiązuje typowe roblemy o średnim stopniu trudności.

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
opanował jedynie elementarne wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, które możliwiają mu dalsze kształcenie oraz rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

§ 35

1. Ocenianie bieżące ma na celu kontrolę wiadomości i umiejętności ucznia. Powinno być systematyczne i przybierać różne formy. Oceny mogą pochodzić z:

1) odpowiedzi ustnych;
2) prac pisemnych przeprowadzanych w czasie zajęć;
3) sprawdzianów umiejętności praktycznych;
4) sprawdzonych prac domowych;
5) aktywności na lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego uczęszczania na zajęcia, przygotowywania się do nich i aktywnego w nich udziału – zasady oceniania nauczyciel umieszcza w planie wynikowym;
6) indywidualnej pracy ucznia poza lekcjami (np. udział w konkursach i olimpiadach, przygotowanie pomocy dydaktycznych i inne);
7) innych form aktywności ucznia przewidzianych w planie wynikowym.

2. Odpowiedzi ustne sprawdzają wiedzę ucznia z bieżących (maksymalnie trzech) tematów lub dotyczą wiadomości objętych powtórzeniem (co najmniej jeden dział tematyczny, zapowiedziane i wpisane
do dziennika jako temat z tygodniowym wyprzedzeniem).
3. Prace pisemne przeprowadzane w czasie zajęć to:

1) sprawdzian wiadomości – (praca klasowa, klasówka) obejmuje zakres wiedzy, co najmniej jednego działu tematycznego, poprzedzony ustnym powtórzeniem wiadomości, zapowiedziany i wpisany do dziennika jako temat, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
2) kartkówka:

a. zapowiedziana – obejmuje zakres kilku tematów lekcyjnych, trwająca do 20 minut,
b. niezapowiedziana – obejmuje zakres 1–3 ostatnich tematów lekcyjnych, trwająca do 20minut.

4. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich pisemnych pracach klasowych, oraz sprawdzianach umiejętności praktycznych, a w przypadku nieobecności zaliczyć je zgodnie z zasadami zapisanymi w planie wynikowym.
5. Prace pisemne mogą mieć różną formę (np. opisową, problemową, testową). Sposób przeprowadzenia, zakres materiału, kryteria oceniania oraz czas trwania ustala nauczyciel. Z zasadami zapoznaje uczniów przed rozpoczęciem danej pracy pisemnej.
6. Dopuszcza się trzy sprawdziany wiadomości w tygodniu (sprawdzianów praktycznych nie limituje się). W danym dniu tygodnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian wiadomości.
7. Przepisów ust.6 nie stosuje się wobec tych sprawdzianów wiadomości, które – na prośbę uczniów – zostały przełożone na inny termin.
8. Uczeń, który podczas pracy klasowej korzysta z niedozwolonych form pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace klasowe oraz omówić ich wyniki.
10. Ocena ze sprawdzianu powinna być uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na pracy.
11. W przypadku sprawdzianu punktowanego obowiązują normy ocen przewidziane dla testów jednostopniowych, czyli:

OCENA SKALA 1-6 SKALA 1-5
niedostateczna 0-43% 0-43%
dopuszczająca 44-52% 44-52%
dostateczna 53-74% 53-74%
dobra 75-90% 75-90%
bardzo dobra 91-96% 91-100%
celujaca 97-100%

12. Wymagania na ocenę celującą nauczyciel umieszcza w planie wynikowym.
13. Uczeń, który otrzyma z pracy pisemnej ocenę niedostateczną, ma prawo jej poprawy w trybie uzgodnionym z nauczycielem.
14. Prace pisemne powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego (z wyjątkiem kartkówek).
15. Nauczyciel nie powinien przeprowadzać kolejnej pracy pisemnej, jeżeli poprzednia nie została sprawdzona i omówiona.
16. Raz w semestrze uczeń ma prawo skorzystać z „szansy” z każdego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust.17 i 18.
17. Przez „szansę” należy rozumieć prawo ucznia do odmowy odpowiedzi bez podania przyczyny, przy czym:

1) szansa nie może być traktowana jako ocena niedostateczna;
2) nie można limitować ilości szans na jednej lekcji;
3) z szansy uczeń może skorzystać po usłyszeniu pytania/pytań, przed rozpoczęciem odpowiedzi;
4) szansa nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych oraz ustnych powtórzeń wiadomości.

18. Uczeń, który w I semestrze miał, co najmniej:
1) 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności – w liceum lub technikum;
2) 12 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności – w ZSZ (3 dni nauki);
3)   8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności – w ZSZ (2 dni nauki);
traci prawo do „szansy” w II semestrze ze wszystkich przedmiotów.
19. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, po wcześniejszym usprawiedliwieniu nieobecności w szkole, która trwała, co najmniej tydzień.
20. Na okres ferii i przerw świątecznych nie zadaje się prac domowych (nie dotyczy klas maturalnych).
21. W każdym semestrze liczba ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów nie powinna być mniejsza niż trzy.
22. Nauczyciel może – w trybie i formie zapisanej w planie wynikowym – sprawdzić wiadomości ucznia z tych zajęć, na których uczeń był nieobecny. W szczególności dotyczy to uczniów, którzy opuszczają zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia.

§ 36

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi i/lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły.