95-lecie ZSP Nr 1 w Zamościu

11 czerwca 2016r., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 obchodził Jubileusz 95 – lecia istnienia.

Jubileusz 95-lecia Szkoły został objęty Patronatem Honorowym:

Sławomira Zawiślaka - Posła na Sejm RP, Przemysława Czarnka - Wojewody Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się  Mszą Świętą w Kościele o.o. Franciszkanów, której przewodniczył  ks. Biskup Mariusz Leszczyński. Mszę świętą koncelebrowali również: proboszcz parafii ks. Andrzej Zalewski, ks. Eugeniusz Goliński, który w latach 1958/59 był związany ze szkołą w charakterze nauczyciela religii oraz Ojcowie Franciszkanie.

Po uroczystej Mszy św. cała społeczność szkolna wraz z gośćmi udała się do budynku Jubilatki. Serdecznie witani byli przez nauczycieli i uczniów.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili min. Ks. Biskup Mariusz Leszczyński , Poseł Sławomir Zawiślak, Członek Zarządu województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk  oraz władze Zamościa: Prezydent Andrzej Wnuk, Przewodniczący Rady Miasta Jan Matwiejczuk, przedstawiciele uczelni wyższych, władz oświatowych i zamojskich szkół, pracodawcy ponad 200 absolwentów oraz lokalne media i sympatycy szkoły.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem  Sztandaru Szkoły. Ceremoniałowi szkolnemu przewodniczył pan Marek Filipowski. Następnie pani Dyrektor, Alicja Ciupa dokonała powitania zaproszonych gości i uczestników Jubileuszu oraz wygłosiła przemówienie. Pani Dyrektor w wystąpieniu podkreśliła rolę jako odgrywała Szkoła w rozwoju miasta i regionu na przestrzeni 95 lat istnienia. Powiedziała między innymi: "Na przestrzeni lat zmieniała  się jej nazwa, organizacja pracy, kierunki kształcenia.  Szkołą kierowało 18 dyrektorów, w gronie pedagogicznym znalazło swe miejsce ponad 500 nauczycieli , którzy wykształcili  blisko 25 tysięcy uczniów. Integracja wszystkich podmiotów wokół jednego celu - dobra młodzieży - określiła profil naszej placówki nazywanej od kilku lat Ekonomikiem, pozwoliła jej wrosnąć w pejzaż miasta, zakorzenić się w świadomości mieszkańców Zamościa i okolic. Szkoła kontynuuje chlubne tradycje, łącząc  doświadczenie z nowoczesnym kształceniem i kojarzona jest z fachowością zawodową, z obsługą ważnych dla miasta uroczystości, ze świetnym  przygotowaniem zawodowym(…).W ciągu 95 lat czas zmienił to miejsce, nadając mu kształt zgodny z jego duchem: klasy zmieniły   się  w specjalistyczne pracownie, liczydła zastąpiły komputery, tablicę i kredę- rzutnik multimedialny, zniknęły kaflowe piece, powstała siłownia…”


Następnie  wszyscy zebrani  obejrzeli  prezentację multimedialną na temat historii Ekonomika,  która pozwoliła przenieść się  w czasie i przypomniała uczestnikom uroczystości  czar minionych lat.

Kolejnym punktem Gali Jubileuszowej  było nadanie odznaczeń i medali w uznaniu działań podejmowanych dla chwały, pożytku i rozwoju Szkoły.

Odznaczenia, medale i dyplomy wręczał w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski.

Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa - oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o przyznaniu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”:

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

oraz Pani Barbarze Poliszuk i Pani Annie Matelak

Ponadto na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego następujące osoby:

-Panią Alicję Ciupa, która została także uhonorowana dyplomem  w formie Grawertonu,

oraz:

-Panią Renatę Iwaniuk

-Pana Łukasza Kołodziejczyka

-Panią Ewę Kowalewską

-Panią Elżbietę Kustra

-Panią Edytę Łój

-Panią Danutę Mazurek

-Panią Annę Nizioł

-Panią Joannę Piotrowską

-Pana Krzysztofa Rysaka

Dyplomy okolicznościowe Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymali:  Pani  Stefania Szarowolec, Pani Wanda Litwin, Pani Ewa Martynowska, Pani Marta Halinowska, Pani Agnieszka Kitka-Nowosadzka, Pan Tadeusz Manachowski, Pani Bożena Tanowska, Pani Maria Godzisz, Pani Grażyna Feręszkiewicz, Pan Piotr Czechoński, Pani Renata Rochowiak, Pan  Jarosław Żuber, Pan Wiesław Harasim oraz Pani  Katarzyna Czarnowska.

Pan Andrzej Wnuk wręczył Nagrodę Prezydenta Miasta Zamościa dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu i Pani Urszuli Drążek – byłej wicedyrektor ZSP Nr 1.

W imieniu osób wyróżnionych głos zabrała Pani Anna Matelak, która podziękowała za otrzymane medale i odznaczenia, podkreśliła rangę szkoły w mieście i województwie oraz wyraziła radość ze wspólnego spotkania podczas uroczystości Jubileuszowych.

Serdeczne podziękowania za trud włożony w wykształcenie i wychowanie wielu pokoleń młodzieży Pani Dyrektor skierowała do  nauczycieli: Pani Annie Agłuszewicz, Pani Barbarze Czajczyk, Panu Markowi Filipowskiemu, Panu Arkadiuszowi Gwoździe, Pani Bożenie Kukułowicz, Pani Grażynie Lubczyk, Pani Marii Mróz, Panu Piotrowi Misiorkowi, Pani Kindze Nowickiej, Pani Agnieszce Puchacz, Pani Anecie Sareckiej-Nowak, Pani Elżbiecie Swacha, Pani Renacie Turczyn, Pani Katarzynie Zubańskiej.

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali pamiątkowe grawer tony.

Pani Dyrektor podziękowała za sumienną i rzetelną pracę oraz  wzorowe wypełnianie obowiązków pracownikom administracji i obsługi szkoły i wręczyła pamiątkowe Grawertony: Pani Irenie Wikierze, Pani Annie Winiarczyk, Pani Marii Papajewskiej, Pani Grażynie Zarębskiej, Pani Grażynie Sienkiewicz, Pani Jolancie Czajkowskiej, Pani Annie Zając, Pani Annie Kucyk, Pani Teresie Palonce, Panu Piotrowi Ferenszkiewicz, Panu Stanisławowi Mazurek i Panu Zdzisławowi Serafin.

Grawertony jako serdeczne podziękowanie za wielkie serce i wsparcie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych otrzymali także Pani Dorota Szewczyk oraz Pan Jacek Kardasz.

Za życzliwość i wsparcie działań ZSP Nr 1 w Zamościu w organizacji Jubileuszu 95- lecia Szkoły Pani Dyrektor uhonorowała pamiątkowymi Grawertonami głównych sponsorów uroczystości: Panią Halinę Chrzanowską, Panią Wiesławę Załogę, Pana Antoniego Pawluka, Pana Andrzeja Truska, pana Jarosława Kwietnia.

Grono Pedagogiczne uhonorowało Panią Dyrektor Alicję Ciupa pamiątkowym Grawertonem za dotychczasowy wkład  w rozwój szkoły, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy zawodowej i osobistej.

Przemówienia zaproszonych gości wyrażały wiele słów uznania oraz sympatii pod adresem szkoły. W imieniu Wojewody Lubelskiego i Starosty Zamojskiego listy okolicznościowe odczytała Pani Wicedyrektor Edyta Łój. Pan Arkadiusz Bratkowski  w swoim wystąpieniu gratulował szkole z okazji  Jubileuszu   oraz wyrażał zadowolenie z istnienia na terenie miasta szkoły z tak pięknymi tradycjami.Następnie  przemówienia okolicznościowe wygłosili:  poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak,

Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Nie zabrakło również wystąpień Absolwentów. Głos zabrali:

Pani Halina Chrzanowska,

Pan Andrzej Lubczyk,

Pan Jan Kwiecień

oraz Pan Ryszard Kosiński,

przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Anna Moczarska

oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Weronika Kurzawska oraz Andrzej Piwkowski.

Na zakończenie Pani Alicja Ciupa od Dyrektorów Zamojskich Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych otrzymała gratulacje i kwiaty.

Wyprowadzeniem Sztandaru szkoły zakończona została część oficjalna Jubileuszu, którą prowadzili Ewa Kowalewska i Łukasz Kołodziejczyk, po czym wystawiona została sztuka teatralna pt. „Law LawLaw – sztuka mało co teatralna” według scenariuszaWładysława Sikoryw wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowana pod kierunkiem pań polonistek Aleksandry Szarowolec i Agnieszki Puchacz. Następnie umiejętności wokalne doskonalone  pod kierunkiem Pani Elżbiety Swacha zaprezentowali uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Uczestnicy projektu „Taniec rządzi – stop uzależnieniom” realizowanego z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika, zaprezentowali umiejętności taneczne ćwiczone pod kierunkiem instruktora tańca Pani Anety Lechowicz. Opiekunami projektu są Ewa Ożga-Cyc i Jan Sternik.

Niewątpliwie najważniejsze były spotkania po latach  z Profesorami i Kolegami z klasy. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżaneki kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów w kronice. Święto szkoły było wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych  z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Podczas spotkania goście zwiedzili „Jubilatkę”, dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej, a następnie wspominali szkolne lata przy wspólnym stole. Był to najlepszy dowód tego, że „czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.

 

Uroczystość nie miałaby tak znakomitej oprawy gdyby nie wsparcie naszych szacownych sponsorów, których lista jest imponująca i nie sposób ich pominąć. Jeszcze raz w imieniu Pani Dyrektor oraz całej społeczności szkolnej z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i sympatykom Ekonomika.

Nasi sponsorzy to:

1. Kancelaria Biegłego Rewidenta – Kraków , Piotr Cybula

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WIZA,  Wiesława Załoga

3. Czaja Leszek

4. Szatkowska Lucyna

5. Serwiskom,  Mariusz Bojarczuk

6. ARMET Spółka Jawna, Nowicki Tomasz

7. Księgarnia ZAMOŚCIANKA,  Małgorzata Szcześniakowska

8. DOBRA SZKOŁA, Andrzej Trusek

9. Galeria REVIA PARK Zamość

10. Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Zamość

11. Placówka Bankowa CreditAgricole Bank Polska S.A.- Zamość

12. INFOTECH sp. z  o.o. Serwis Urządzeń Biurowych

13. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A.

14. Chrzanowscy Development sp. z o.o. w Lublinie  Halina Chrzanowska

15. „AIRNET” inż. Antoni Pawluk w Zamościu

16. Michał Greszta Namioty, Plandeki

17. Kwiaciarnia Parkowa ul. Piłsudskiego 3a – Zamość

18. CreditAqricole Bank Polska S.A Pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław

19. Kwiaciarnia Renesansowa ul. Kolegiacka 18/1     22-400 Zamość

20. EKRAN – EWA KRUK

21. Piekarnia "Kucharscy" s.c. Elżbieta Kucharska, Adam Kucharski

22. Cukiernia Wasil Mariusz

23. PKP Sp. z o.o. Linia Hutnicza Szerokotorowa

24. Bar TOP Anna Topolska

Absolwenci, nauczyciele,  pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście spotkali się  ponownie  w godzinach wieczornych na Balu Jubileuszowym, który odbył się w restauracji ,,Luneta”. W uroczym klimacie i serdecznej atmosferze zabawa trwała do białego rana.

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole.

Przed nami, za pięć lat, kolejny, okrągły Jubileusz, na który już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Ekonomiku…