Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w roku szkolnym 2017/2018 obejmuje 13 kierunków w technikum oraz 7 kierunków w branżowej szkole zawodowej.

W Technikum Nr 1 kształcimy w następujących zawodach: technik ekonomista, technik fotografii i multimediów (fototechnik), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (technik cyfrowych procesów graficznych), technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik przemysłu mody, technik spedytor, technik usług fryzjerskich, technik analityk i technik księgarstwa.

W związku z przeprowadzaną reformą edukacji i powstaniem Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 proponujemy naukę w następujących zawodach: cukiernik, drukarz, fotograf, introligator, krawiec, piekarz, sprzedawca.

Kierunki kształcenia w Technikum Nr 1

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 6

Oferta edukacyjna

Technikum Nr 1 | Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6