Prawa i obowiązki ucznia

§ 67

1. Uczeń ma prawo do:

1) nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
2) dostępu do informacji z różnych źródeł;
3) znajomości swoich praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, zapisanych w prawie oświatowym i szkolnym;
4) dochodzenia swoich praw;
5) równego traktowania wobec prawa;
6) wolności od poniżającego traktowania i karania oraz wszelkich form wyzysku i przemocy;
7) wolności od arbitralnego lub bezprawnego ingerowania w życie prywatne i rodzinne;
8) ochrony własnego wizerunku;
9) swobody myśli, sumienia, wyznania i zrzeszania się;
10) swobodnego wyrażania własnych poglądów, jeśli nie naraża tym dobra innych osób;
11) pomocy materialnej, regulowanej odrębnymi przepisami;
12) pomocy w przypadku trudności w nauce;
13) ochrony zdrowia;
14) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
15) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zawodowej;
16) bezpiecznych  i  higienicznych warunków nauki,  wychowania i opieki.

2. Szkoła ma obowiązek stworzyć uczennicy w ciąży warunki do kontynuowania nauki i ukończenia szkoły poprzez:

1) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych spowodowanych ciążą, porodem i połogiem;
2) wyznaczenie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki i ukończenia szkoły w terminach dogodnych dla uczennicy, ustalonych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od obowiązujących terminów.

3. Uczeń ma obowiązek:

1) znać Statut szkoły i przestrzegać jego postanowień;
2) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i postanowień organów SU;
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4) dbać o dobre imię szkoły i współuczestniczyć w  tworzeniu jej autorytetu;
5) systematycznie przygotowywać się do wszystkich zajęć lekcyjnych;
6) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz przestrzegać punktualności;
7) uzupełniać zaległości w nauce wynikające z nieobecności;
8) usprawiedliwiać u wychowawcy każdą nieobecność;
9) kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej;
10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
11) sumiennie pełnić funkcje dyżurnego klasy, zgodnie z „Regulaminem dyżurów uczniowskich”;
12) kształtować przyjazną atmosferę w klasie i szkole;
13) reagować na wszelkie przejawy nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków przez innych uczniów;
14) dbać o swój wizerunek, czystość i higienę osobistą oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny;
15) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów;
16) poinformować nauczyciela o przeciwwskazaniach zdrowotnych dotyczących realizacji niektórych treści programowych z danego przedmiotu;
17) szanować prawa innych ludzi;
18) szanować symbole narodowe;
19) szanować zieleń i dbać o ochronę środowiska naturalnego.

4.  Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach następuje w terminie do 5 dni (od dnia powrotu do szkoły) na podstawie:

1) zwolnienia (zaświadczenia) lekarskiego,
2) zaświadczenia rodzica,
3) ustnego oświadczenia rodzica,
4)  zaświadczenia wystawionego przez upoważnioną do tego organizację lub instytucję.

5. Za dopuszczalne uznaje się spóźnienie, które wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia, trwające do 15 minut. Po tym czasie uczeń usprawiedliwia spóźnienie u wychowawcy.
6. Uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje inne obowiązki wynikające z reprezentowania klasy lub szkoły, jest traktowany jako obecny. Wychowawca wpisuje do dziennika rodzaj imprezy, w której uczeń uczestniczy (np. olimpiada, zawody, konkurs itp.).
7. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności. Tryb i zasady ustala wspólnie z wychowawcą i rodzicami.
8. Codzienny strój ucznia powinien być odpowiedni do jego wieku, czysty i schludny, pozbawiony prowokujących i ekstrawaganckich elementów oraz dostosowany do ogólnie przyjętych norm estetycznych.
9.  Strój obowiązujący ucznia na zajęciach z wychowania fizycznego, regulują zapisy zawarte w planach wynikowych z tego przedmiotu.
10. Ucznia – podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę – obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Utrwalanie obrazu i dźwięku jest możliwe tylko za zgodą osoby, wobec której stosuje się te metody.
11. Uczeń – podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę – jest zobowiązany do noszenia legitymacji szkolnej.

§ 68

1. Uczeń może być nagrodzony za:

1) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków,
2) wzorową frekwencję,
3) pracę na rzecz dobra społecznego,
4) wzorową postawę uczniowską,
5) wybitne osiągnięcia szkolne, sportowe i inne formy pożytecznego działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
6) dzielność i odwagę, wykazaną przez ucznia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego
w szkole i poza szkołą.

2. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) pochwała Dyrektora szkoły wobec uczniów i rodziców,
3) list pochwalny Dyrektora szkoły do rodziców,
4) dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe,
5) dopłaty do wycieczek i obozów,
6) stypendium za wyniki w nauce, zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) tytuł „Ucznia Roku”,
8) wpis ucznia do kroniki szkolnej.

§ 69

1. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
2. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem zaistniałej negatywnej sytuacji i rozmową z uczniem.
3. Każda kara jest ostrzeżeniem, powtarzające się wykroczenia powodują ostrzejszą karę.
4. O zastosowaniu kary decyduje odpowiednio w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim: wychowawca, Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna.
5. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
6. Fakt wymierzenia kary nie może mieć negatywnego wpływu na dalszą opinię o uczniu.
7. System kar obejmuje:

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) obniżenie oceny z zachowania;
3) odebranie przywileju pełnienia funkcji społecznych w szkole;
4) naganę Dyrektora szkoły, w tym naganę z ostrzeżeniem;
5) przeniesienie ucznia – w miarę możliwości – do równoległej klasy w swojej szkole;
6) skreślenie z listy uczniów.

8. O każdej karze wymierzonej uczniowi szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców.
9. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po jednorazowym incydencie, gdy uczeń:

1) produkuje lub rozprowadza narkotyki i inne środki odurzające na terenie szkoły lub poza szkołą;
2) stosuje przemoc lub wymuszanie w szkole lub poza szkołą;
3) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych uczniów i/lub pracowników szkoły,
oraz po kilku incydentach jeśli uczeń w rażący sposób narusza Statut szkoły, a wszystkie wcześniej podjęte środki zaradcze oraz kary nie odniosły pozytywnych rezultatów.

9a. Uczeń pełnoletni, który systematycznie nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i przekroczy liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, stanowiącą czterokrotną liczbę godzin tygodniowego wymiaru zajęć, a podejmowane przez wychowawcę działania nie przynoszą rezultatów, może być skreślony z listy uczniów.
10. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.
11. O przypadkach naruszania prawa przez ucznia, wymienionych w ust.9 pkt 1, 2 i 3, szkoła ma dodatkowo obowiązek poinformować organy ścigania i/lub sąd rodzinny.
12. Przepis ust.9 stosuje się bez zastrzeżeń, gdy dotyczy ucznia, który ukończył 18 lat.
13. W przypadku ucznia, który nie jest pełnoletni, istnieje obowiązek zapewnienia mu nauki w innej szkole.
14. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej – po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Uczniowskiego.