Wizja i misja szkoły

Wizja szkoły

Realizując zadania statutowe szkoły mamy zamiar kontynuować kierunki działań, które utrwalają naszą tożsamość oraz opinię przyjaznej i kompetentnej szkoły.

 Jako wysoko wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy o podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły i efektów kształcenia uwzględniając w planowaniu swojej pracy rozwój cywilizacyjny, naukowy dorobek pokoleń, a  przede  wszystkim wyzwania jakie stawia przed nami XXI wiek.

W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobyć ich przyjaźń i zaufanie.

Misja szkoły

Nasza misja  to:

Z „EKONOMIKA” W ŚWIAT Z WIEDZĄ I PRAKTYKĄ.

 Pragniemy, aby nasi uczniowie:

  • odnaleźli w szkole przyjazne środowisko i czuli się w niej bezpiecznie,
  • mieli możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego
  • zdobyli wiedzę praktyczna, przydatną do pełnienie różnych, odpowiedzialnych ról społecznych,
  • rozwijali swoje uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami, byli kreatywni, twórczy i otwarci na świat,
  • umieli świadomie kształtować swoje życie i środowisko,
  • byli aktywni na rynku pracy,
  • byli tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka,
  • byli świadomi dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz przygotowani do życia w zjednoczonej Europie.