Bursa

W Zamościu funkcjonują dwie bursy międzyszkolne.

1. BURSA MIEDZYSZKOLNA NR 1

22-400 Zamość, ul. Okrzei 6

e-mail [email protected]
http://www.bursa1zamosc.pl
tel. 84 6395717, 84 6392479

2. BURSA MIĘDZYSZKOLNA NR 2

22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 41

e-mail: [email protected]
http://www.bursa2-zamosc.net
tel. 84 641 24 86

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do  burs międzyszkolnych prowadzonych przez  Miasto  Zamość  na rok szkolny 2023/2024  

Lp  

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 25 lipca 2023 r do 31 lipca 2023 r. od 16 sierpnia 2023 r.  do 18  sierpnia 2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym.

 

 

od 1 sierpnia 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.

 

  21 sierpnia 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

3 sierpnia 2023 r.

godz. 1200

22 sierpnia 2023 r.

godz. 1200

 

4. Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości 50 zł na konto bursy.

Uwaga: Osoby korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej wychowankiem bursy.

 

od 3 sierpnia 2023 r do 8  sierpnia2023 r. od 22 sierpnia 2023 r.

do 23 sierpnia 2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

9 sierpnia 2023 r

 godz. 1200

24 sierpnia 2023 r.

 godz. 1200

6. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w bursie.

 

do 10 sierpnia

2023 r

do 25 sierpnia

2023 r.

7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

  1. Wystąpienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –  w terminie do3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  2.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia –  w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia  o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
  3. Wniesienie przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego  do dyrektora  bursy odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej –  w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy.
  4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 

od 9 sierpnia 2023 r.

 

od 24 sierpnia 2023 r.