Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, regulaminów Szkoły, Konwencji Praw Dziecka oraz ustawy Prawo oświatowe.

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 •  swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa i trybu postępowania;
 • wnioskowania do organu uchwalającego Statut ZSP Nr 1 w Zamościu o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia;
 • zapoznania się z opinią wszystkich stron konfliktu;
 • zasięgania opinii wychowawcy, Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej na temat ucznia;
 • podejmowania mediacji ze stronami sporu;
 • zwrócenia się o pomoc do Dyrektora Szkoły;
 • odstąpienia od podjęcia interwencji.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 • reprezentowanie interesów uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej;
 • pomoc w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy: uczniami oraz uczniami i pracownikami szkoły;
 • pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia;
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
 • ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz pedagogiem / psychologiem szkolnym w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia;
 • interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.