Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących – np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.,
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych, w szczególności multimediów nadawanych na żywo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z uwagi na znaczny koszt transkrypcji audio na tekst, filmy nie posiadają zamieszczonych plików tekstowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Misiorek.
 • E-mail: [email protected]

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
 • Adres: ul. Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 84 638 43 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej www.ekonomikzamosc.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (zielony okrąg znajdujący się po lewej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

 • Nawigacja klawiaturą
 • Czytanie treści
 • Zmiana kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Zmiana rozmiaru tekstu
 • Zwiększenie odstępu między tekstami
 • Zatrzymanie animacji
 • Zmiana czcionki na bardziej czytelną
 • Zwiększenie kursora / Włączenie “przewodnika do czytania”