Harmonogram rekrutacji

Ustala się następujący  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Technikum Nr 1 w Zamościu  na rok szkolny 2024/2025:

Lp. Czynność Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie  do klasy pierwszej technikum. 20 maja – 21 czerwca 2024 r.

 

19 lipca – 26 lipca 2024 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 28 czerwca – 05 lipca 2024 r.  do godz.15.00 ———————
3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2024 r. do 02 sierpnia 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifkowanych. 15 lipca 2024 r. d0 godz.12.00 05 sierpnia 2024 r. do godz.12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który  złożył wniosek rekrutacyjny do technikum. 20 maja – 16 lipca 2024 r. 19 lipca – 06 sierpnia 2024 r.
6. Potwierdzenie  przez  rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 15-18  lipca 2024 r. do godz.12.00 05-08 sierpnia 2024r. do godz.12.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2024 r. do godz.12.00 09 sierpnia 2024 r. do godz.12.00
8. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 22 lipca 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r.
9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy  przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia odwołania do dyrektora szkoły