Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp. Czynność Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie  do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia

 

 

16 maja -24 czerwca 2022r

 

29 lipca-03 sierpnia 2022r

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej   o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

 

 

24 czerwca- 14 lipca 2022r do godz.15.00

 

 

nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

 

 

do 21 lipca 2022r

 

 

 

do 10 sierpnia 2022r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych  

22 lipca 2022r

 

11 sierpnia 2022r.

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który  złożył wniosek rekrutacyjny  do technikum lub szkoły branżowej I stopnia  

 

16 maja – 26 lipca 2022r.

 

 

29 lipca-16 sierpnia 2022r.

6. Potwierdzenie  przez  rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

 

 

 

22-28 lipca 2022r  do godz.15.00

 

 

 

 

11-18 sierpnia 2022r.  do godz.15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022r  do godz.14.00 19 sierpnia 2022r
8. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole  

do 1 sierpnia 2022r

 

do 22 sierpnia 2022r

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 sierpnia 2022r. do 24 sierpnia 2022r.
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy  przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia odwołania do dyrektora szkoły