Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp. Czynność Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia

 

 

15 maja -23 czerwca 2023r

 

24 lipca-31 lipca 2023r

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz   o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

 

23 czerwca- 10 lipca 2023r do godz.15.00 nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 20 lipca 2023r do 31 lipca 2023r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca 2023r

do godz.12.00

08 sierpnia 2023r.

do godz.12.00

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który  złożył wniosek rekrutacyjny  do technikum lub szkoły branżowej I stopnia 15 maja – 19 lipca 2023r. 24 lipca-09 sierpnia 2023r.
6. Potwierdzenie  przez  rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu 18-21 lipca 2023r  do godz.15.00 08-11 sierpnia 2023r do godz.15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 lipca 2023r  do godz.12.00 14 sierpnia 2023r  do godz.12.00
8. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 25 lipca 2023r do 16 sierpnia 2023r
9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 27 lipca 2023r. do 18 sierpnia 2023r.
10. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy  przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia odwołania do dyrektora szkoły