Rys historyczny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Jego historię zapoczątkowała dwuklasowa męska Prywatna Szkoła Handlowa, założona w 1921 roku. Mieściła się ona w budowli fortecznej, zwanej nadszańcem, przy ul. Łukasińskiego, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie.

Prywatna Szkoła Handlowa  przekształcona została w 1923 roku w Koedukacyjną Szkołę Handlową, następnie w Prywatne 4-klasowe Gimnazjum, Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich, Spółdzielcze Liceum Handlowe, Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe, a w roku 1950-tym w Technikum Handlowe.

W początkowym okresie istnienia, przez blisko 30 lat  dominowały tu kierunki o charakterze  handlowym, co było odpowiedzią na potrzeby miasta Zamościa, w którym ¼ mieszkańców utrzymywała się z handlu.

W tym czasie szkołą kierowali: Stanisław Owczarski, Bolesław Iwański, Stanisław Karpiński, Mieczysława Matkowska, Edward Janicki oraz Kamilla Kopcińska.

W roku 1947 uroczyście obchodzono Jubileusz 25-lecia Szkoły. Wówczas   otrzymała ona  pierwszy Sztandar, a funkcję dyrektora pełnił  Władysław Rajski.  Po roku 1947  szkołą zarządzały: Henryka Fudko oraz  Mieczysława Matkowska.

W latach 50-tych w cykl nauczania włączone zostały kierunki ekonomiczne oraz kierunki związane z  produkcją  roślin przemysłowych  i przemysłem spożywczym.

Otwarto kolejno: Technikum Eksploatacji Roślin Przemysłowych, Technikum Ekonomiczne, Technikum Kontraktacji Roślin Przemysłowych, Technikum Przemysłu Spożywczego, Technikum Służby Plantacyjnej.

Od roku 1957-go z uwagi na rosnące zapotrzebowanie wykwalifikowanych kadr dla potrzeb powstających zakładów pracy –  profil szkoły zdominowały kierunki ekonomiczne, nauczane kolejno: w Technikum Ekonomicznym, Technikum Ekonomicznym dla Pracujących, Zasadniczej Szkole Handlowej, a od roku 1967 Liceum Ekonomicznym.

W latach 1951-1968 funkcję dyrektora szkoły pełniła Leokadia Nowodworska, następnie przez dwa lata szkołą kierowałKazimierz Macias.

W roku 1970 obowiązki dyrektora  objął  Jan Tokarzewski. Równolegle ze  szkołami ekonomicznymi, w związku z powstałym w mieście Zakładem Przemysłu Odzieżowego „Delia” otworzono: Technikum Odzieżowe, Zasadniczą Szkołę Odzieżową oraz   Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcają.

Z dniem 1-wszym  września 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

Zespołem Szkół od roku 1974-tego kierował  Tomasz Bzówka.  Grono pedagogiczne liczyło wówczas 34-ech  nauczycieli, w tym 14-stu zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Rok 1976 przyniósł kolejne zmiany. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał nową nazwę:  Zespół Szkół Ekonomicznych. Tu  mieściły się: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Technikum Odzieżowe, Zasadnicza Szkoła Odzieżowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Zaoczne Średnie Studium Zawodowe, Zaoczne Policealne Studium Zawodowe, od  1987  Technikum Spożywcze dla Pracujących.

Absolwenci Liceum Ekonomicznego chętnie zatrudniani byli w biurach i urzędach, a absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie sprzedawca, krawiec, masarz, piekarz, kucharz, kelner zasilali miejscowe zakłady produkcyjne i usługowe.

W roku szkolnym 1976/77 szkoła otrzymała imię polskiego ekonomisty Oskara Langego oraz sztandar. Z okazji tych uroczystości Zespół Szkół Ekonomicznych wyróżniony został nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno –wychowawczej. Pod koniec lat 70-tych w szkole uczyło się około 1600 –sześciuset  uczniów, w tym 500-pięciuset  – pracujących.

Grono pedagogiczne liczyło  54 –ech nauczycieli, z tego  30-stu  zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Ze względu na dużą  ilość  oddziałów i niewystarczającą  ilość sal lekcyjnych  wprowadzono naukę na 3 zmiany.

W latach 1982-1984  oraz 1987-1992   funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław Wieczerzański.

Na początku lat 80 – tych szkoła obejmowała 41 oddziałów, w tym 23 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Obok sprzedawców, krawców, masarzy kształciła ona aparatowych dla mleczarstwa, piekarzy, kucharzy, kelnerów, introligatorów, a nawet mechaników samochodowych. Przez pewien czas obok Liceum Ekonomicznego, osobno funkcjonowało Liceum Zawodowe. Szkoła odnosiła liczne sukcesy w dziedzinie dydaktyki i wychowania, które były  prezentowane w audycjach radiowych i telewizyjnych.

W uznaniu  za podejmowane przedsięwzięcia została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół.

W roku 1991  z inicjatywy dyrektora Stanisława Wieczerzańskiego świętowano Jubileusz 70 –lecia szkoły. Wówczas w szkole kształciło się łącznie 1649 uczniów.

W 1992 roku na czele Zespołu stanął Witold Żygawski – pierwszy dyrektor szkoły wybrany w drodze konkursu. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. W latach 90 -tych przeprowadzono gruntowną modernizację szkoły i urządzeń sportowych.

Powstała pierwsza pracownia komputerowa, a w roku szkolnym 1996/97 szkołę podłączono do sieci „Internet.” Przy współudziale uczniów i rodziców powstał pierwszy w dziejach Zespołu Szkół Ekonomicznych statut,   w szkole aktywnie działały organizacje młodzieżowe, m. in: ZHP, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, OHP. Młodzież pod opieką nauczycieli redagowała gazetki szkolne: Nasze sprawy, Uczniak oraz Oskarek .

W 1997 roku  Zespół Szkół Ekonomicznych  obchodził Jubileusz 75- lecia.

Od roku  2002  szkoła funkcjonuje pod  nazwą: Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego, w skład którego początkowo wchodziły: Technikum w zawodzie  technik ekonomista, Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: cukiernik, piekarz, sprzedawca, w latach 2003-2006 VIII Liceum Ogólnokształcące, od roku 2004 I Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6, a od 2005 roku Szkoła Policealna Nr 1.

W związku z nowymi zadaniami jakie postawiono przed szkołą konieczne było opracowanie: szkolnego zestawu programów nauczania,  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. Na bazie Programu wychowawczego szkoły zespół nauczycieli opracował Dekalog Ucznia. Do najważniejszych zadań należą:  Jesteś Polakiem, Szanuj swoją rodzinę, Jesteś uczniem Ekonomika.

Określona została misja szkoły, która brzmi:  „Z Ekonomika w świat z wiedzą i praktyką”.

W 2002 roku powstał pierwszy w Zamościu i województwie lubelskim Szkolny Klub Wolontariusza, uhonorowany  tytułem Wolontariusza Roku Lubelszczyzny w  konkursie „Barwy Wolontariatu”.

Szkolny Klub Wolontariusza był inicjatorem  międzynarodowej wymiany młodzieży. Nawiązanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi i szkołami zaowocowało realizacją sześciu projektów polsko –niemieckich oraz dwóch polsko –ukraińskich.  Spotkania  odbywały się w Niemczech, na Ukrainie oraz w Zamościu.

W dobie rozwoju gospodarki wolnorynkowej szkoła podejmowała rożne działania promocyjne. Jednym z nich był Konkurs: Gimnazjalista – Ekonomista, mający na celu propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości uczniów. Zachętą do podejmowania działalności gospodarczej było wznowienie pracy sklepiku szkolnego oraz powstanie Szkolnego Klubu Ludomana.

Dużą popularnością cieszyła się „Aukcja rzeczy zbędnych, chociaż niezupełnie”.

Fundusze pozyskane w ramach w/w inicjatyw szkolnych przeznaczano na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz  pomoc uczniom potrzebującym. W 2004 roku uczniowie po raz pierwszy wybrali Rzecznika Praw Ucznia.

Od roku 2005 młodzież szkolna uczestniczyła w akcji „ Dzień Przedsiębiorczości,” zorganizowanej przez Młodzieżową Fundację Przedsiębiorczości.

W roku 2006 szkoła otrzymała z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nagrodę i tytuł  „Najaktywniejszej szkoły”.

Od roku 2007 szkołą kieruje Alicja Ciupa. ZSP Nr 1  kontynuuje chlubną tradycję jej poprzedników, ale też podejmuje wiele nowych przedsięwzięć, zgodnie z opracowaną na lata 2007 – 2012 Strategią Rozwoju Szkoły oraz  misją szkoły.

Aby sprostać wymaganiom rynku pracy odpowiednio modyfikowana jest oferta edukacyjna.  Od roku szkolnego 2008/2009 w technikum wprowadzone zostają nowe kierunki kształcenia: technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Powstaje Technikum Uzupełniające zawodzie technik technologii żywności na podbudowie ZSZ.

Od roku 2011/ 12  szkoła podejmie także kształcenie w zawodach: technik technologii odzieży, krawiec i rzeźnik wędliniarz.

Duże zmiany zachodzą w obszarze bazy i wyposażenia szkoły. Tworzone są nowe pracownie przedmiotowe: informatyczna, hotelarska, fryzjerska, multimedialna do nauki przedmiotów ogólnokształcących oraz laboratorium językowe.

Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym  baza dydaktyczna szkoły wzbogaca się  o nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne oraz kasę fiskalną.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych dokonują modyfikacji programów nauczania,  opracowują nowe programy i specjalizacje, wprowadzają innowacje pedagogiczne.

Aby utrzymać wysoki poziom kształcenia i  jak najlepiej przygotować młodzież do  funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej szkoła wprowadza nowatorskie działania edukacyjne.

Dyrekcja i nauczyciele opracowują i wdrażają projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W roku 2009 szkoła realizuje projekt „Z wiedzą i praktyką  w przyszłość”, w którym uczestniczy 125 uczniów, a w latach 2010-2012 wdraża w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu projekt rozwojowy  pt. „Dziś uczeń – jutro specjalista”, który obejmuje 170 uczniów.

Celem projektów jest zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W ramach realizowanych projektów młodzież uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, w zajęciach dodatkowych poszerzających wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, wycieczkach edukacyjnych, korzysta z doradztwa zawodowego.

Istotną część projektów stanowi współpraca z pracodawcami, w ramach której organizowane są  wizyty studyjne u pracodawców, seminaria oraz Targi Pracy. W oparciu o opinie, uwagi pracodawców i badania ankietowe modyfikowane są programy nauczania oraz programy praktyk zawodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu jest partnerem  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. „Młodzieżowe  Uniwersytety Matematyczne,” realizowanego w latach 2010 -2013 przez Uniwersytet Rzeszowski i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Chełmie. Ma on na celu podniesienie kompetencji matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.

Wśród szerokiej oferty zajęć dodatkowych  dużym zainteresowaniem cieszą się   zajęcia z obsługi kasy fiskalnej oraz kurs CISCO, po którego ukończeniu zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują certyfikat Specjalisty IT.

Młodzież szkolna odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości. Szkoła szczyci się laureatami i finalistami Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menadżerskich, Olimpiady Ekonomicznej, Ogólnopolskiego Konkursu  „Młodzi przeciwko patologiom społecznym,”  a także sukcesami w dziedzinie przedmiotów ogólnokształcących, sportu, recytacji, teatru i muzyki.

Od roku szkolnego 2009/10 uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywienia i technik hotelarstwa uczestniczą w wakacyjnych praktykach zawodowych w Grecji.

Praktykanci mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, transport lotniczy, ubezpieczenie, a za wykonywaną pracę w ramach praktyk otrzymują kieszonkowe.

Dzięki wprowadzaniu różnorodnych działań edukacyjnych połączonych ze skutecznymi metodami pracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  jest szkołą sukcesu mierzoną poprzez Edukacyjną Wartość Dodaną. Miara ta określa wysoki wkład szkoły w przyrost wiedzy uczniów w poszczególnych cyklach kształcenia.

Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych kształtują się na poziomie znacznie wyższym w porównaniu do wyników OKE i zamojskich szkół zawodowych.

Od roku 2008 uczniowie naszej szkoły biorą udział w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów i uzyskują wyniki na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

Sukcesem o zasięgu ogólnopolskim jest przyznanie szkole w roku 2010 Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy m. in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  Certyfikat potwierdza, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 to szkoła, która dba o kształtowanie postaw przedsiębiorczych swoich uczniów, przygotowuje ich do radzenia sobie na rynku pracy, rozwija współpracę z partnerami lokalnymi, dba o edukację ekonomiczno – finansową.

Szkoła kształtuje postawy uczniów zgodnie z Programem Wychowawczym i założoną koncepcją sylwetki absolwenta.

W pracy wychowawczej ważną rolę spełnia ceremoniał szkolny, który integruje społeczność uczniowską wokół tradycji i symboli szkoły. Młodzież uczestniczy w uroczystościach szkolnych, patriotycznych i religijnych z udziałem sztandaru szkoły.

Przywrócona zostaje uroczystość Ślubowania klas pierwszych, podczas której uczniowie otrzymują pamiątkowy akt pasowania na ucznia ZSP Nr 1 w Zamościu ze słowami składanego przyrzeczenia.

W 2007 roku Prezydent Miasta Zamościa pan Marcin Zamoyski powierzył szkole patronat nad Pomnikiem Armii Krajowej w Zamościu, co  zainicjowało współpracę ze środowiskiem  kombatanckim.

W szkole  organizowane są uroczyste akademie poświęcone Podziemnemu Państwu Polskiemu z udziałem kombatantów. Szkoła uczestniczy w wydarzeniach inicjowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK, a uczniowie dbają o Pomnik Armii Krajowej.

Kształtowaniu  postaw tolerancji i poszanowania kultury i tradycji innych narodów służą organizowane przez szkołę wymiany międzynarodowe. W 2008 roku młodzież z Ekonomika oraz Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu  wyjechała na Ukrainę.

W tym samym roku nasza szkoła gościła młodzież ukraińską, z którą w Zamościu realizowała projekt o charakterze sportowym.

Polsko – ukraińska wymiana młodzieży odbyła się w ramach projektu RAZEM realizowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, dzięki wsparciu finansowemu programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W latach 2008 i 2009 roku zorganizowana została też polsko- litewska wymiana młodzieży. Pierwszy projekt, o tematyce ekologicznej  odbył się w Kelme, na Litwie. Drugi –został zrealizowany w Zamościu,  a koncentrował się wokół  dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy.  Obydwa projekty finansował Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Szkoła podejmuje wiele działań zmierzających do uwrażliwienia młodzieży na problem ochrony środowiska naturalnego.  Od roku 2009 realizowane tu są projekty ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem projektów ekologicznych  jest uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na konieczność poszanowania i ochrony środowiska naturalnego.

Działania skierowane  do wszystkich uczniów szkoły obejmują spotkania z pracownikami ochrony środowiska, warsztaty na terenie szkoły i w parkach narodowych oraz konkursy z nagrodami.

Do tradycyjnych imprez szkolnych należą Otrzęsiny klas pierwszych. Mają one formę sportową i uczą współzawodnictwa między klasami oraz zasad zdrowej rywalizacji.

Inną należącą do tradycji szkoły imprezą jest Dzień Sportu Szkolnego. Dużym przedsięwzięciem szkolnym jest organizacja Dnia Otwartego Szkoły.

W programie ostatnich lat znajdują się m. in.: pokazy chemiczne, fizyczne, łamigłówki matematyczne, karaoke, konkursy językowe, zabawy z tablicą interaktywną, kawiarenka w stylu jednego z państw europejskich.

Od roku szkolnego 2007/08 organizowane są w ZSP Nr 1 cykliczne imprezy o zasięgu międzyszkolnym. Skupiają i integrują one młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego, a jednocześnie sprzyjają rozwojowi zainteresowań młodych ludzi.

W latach 2007 – 2011 odbyły się cztery edycje Młodzieżowych Spotkań Teatralnych, w których udział wzięło ogółem 25 grup teatralnych z powiatu zamojskiego.

W konkursie „Śpiewo – granie w Ekonomiku”, uczestniczy młodzież utalentowana muzycznie, ze szkól gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

W konkursowym jury zasiadają profesjonaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu.

W ramach partnerstwa z  Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, od 2010 roku  organizowane są „Spotkania z nauką.” Cykl prelekcji zapoczątkowany został prezentacją epoki Średniowiecza, która odbyła się w ZSP Nr 1 w 2010 roku z udziałem profesorów UMCS w Lublinie, pracowników Muzeum Zamojskiego oraz zespołu instrumentalnego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu.

W maju bieżącego roku miały miejsce „II Spotkania z Nauką,” podczas których w podziemiach  Bastionu VII –ego w Zamościu zaprezentowana została epoka Renesansu.

Uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  wykazują dużą aktywność w dziedzinie samorządności i  działań społecznych.  Samorząd Uczniowski, podejmuje wiele przedsięwzięć  o charakterze prospołecznym i obywatelskim.

Należą do nich m.in.: realizacja programu Szkoła bez Przemocy, udział w sesjach Młodzieżowej Rady Miasta, przygotowanie kampanii wyborczej do władz samorządowych, udział w organizacji akcji, imprez i uroczystości szkolnych.

Kontynuuje działalność  Szkolny Klub Wolontariusza.  Jego członkowie udzielają się na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego niosąc bezinteresowną pomoc w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w zamojskich przedszkolach, szkołach specjalnych i integracyjnych, odwiedzają chorych w zamojskim szpitalu  i hospicjum, uczestniczą w akcjach doraźnych organizowanych na terenie miasta.

W roku 2010 działalność w szkole wznawia Związek Harcerstwa Polskiego. Powstaje drużyna harcerska ANANKE. Harcerze uczestniczą w życiu szkoły i miasta poprzez organizację uroczystości patriotycznych i współpracę z Komendą Hufca w Zamościu.

Już w pierwszym roku swojego istnienia szkolna drużyna harcerska sprowadziła do Zamościa Ogień Niepodległości i Betlejemskie Światełko Pokoju.

Do wydarzeń wyjątkowych w historii szkoły  należy zaliczyć Zjazd Absolwentów Technikum Służby Plantacyjnej, który odbył się  w czerwcu 2010 roku.

Po uroczystej Mszy Świętej, Absolwenci wraz ze swoim nauczycielem religii ks. Eugeniuszem Golińskim gościli w murach „Ekonomika”. Tu obejrzeli program artystyczny, uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją i młodzieżą szkolną, zapoznali się z wystawą zdjęć archiwalnych oraz kronikami szkoły.

Szkoła od lat jest aktywna i widoczna w środowisku lokalnym. Jej działalność jest wspierana przez  Radę Rodziców oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika, założone w roku 2008 przez czynnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji  i obsługi, rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły.

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne wysoko ceni sobie współpracę z organem prowadzącym, organem nadzorującym oraz parafią, na których pomoc i przychylność może zawsze liczyć.

Ponadto w dziedzinie opieki i wychowania młodzieży, szkoła współpracuje na bieżąco z licznymi placówkami i instytucjami z terenu miasta Zamość, do których należą m. in.: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, Bursa Międzyszkolna Nr 1 i Nr 2, Młodzieżowy Dom Kultury, Zamojski Dom Kultury, Centrum Kultury Filmowej, Biblioteka Pedagogiczna, Książnica Zamojska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i inne.

W ramach realizowanych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz wdrażanych projektów, ze szkołą współpracują zamojskie firmy, zakłady pracy i instytucje lokalnego rynku pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest to szkoła,  która  łączy tradycję i doświadczenie z nowoczesnym kształceniem oraz nowatorskim podejściem do zagadnień edukacji.