Szkolny Klub Wolontariusza

Historia

Szkolny Klub Wolontariusza powstał w maju 2002 roku. Grupę założycielską stanowili uczniowie ówczesnego liceum ekonomicznego, którzy znaleźli sprzymierzeńca w osobie Pani Profesor Krystyny Rybińskiej Smyk. W ciągu niespełna pięciu lat przez klub przewinęło się ponad pięciuset uczniów. W 2004 roku Szkolny Klub Wolontariusza otrzymał tytuł ”Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny”. Nasz Szkolny Klub działa w strukturach Zamojskiego Centrum Wolontariatu- Organizacji, która zrzesza młodzież i dorosłych w działaniach dla dobra publicznego, szkoli wolontariuszy i koordynatorów.

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Współpraca z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Uczestnictwo młodzieży, opiekunów w szkoleniach prelekcjach, warsztatach itp. organizowanych przez Zamojskie Centrum Wolontariatu.
 2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (pogadanki, ulotki, gablota szkolna, artykuły w gazetce szkolnej i na szkolnej stronie internetowej, konspekty lekcji wychowawczych).
 3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.
 4. Stałe rekrutacje wolontariuszy.
 5. Diagnoza potrzeb w środowisku lokalnym (spotkania opiekunów z przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych).
 6. Współpraca opiekunek SKW z koordynatorami “korzystających”.
 7. Korzystanie z grup wsparcia dla wolontariuszy organizowanych przez ZCW oraz pomocy psychologa dyżurującego w ZCW.
 8. Opracowanie planu pracy SKW.
 9. Diagnoza cech osobowości wolontariusza w celu skierowania go do odpowiedniej pracy.
 10. Zapoznanie wolontariuszy z zasadami działania SKW, kodeksem etycznym (karta etyczna wolontariusza, prawa i obowiązki, kontrakt oczekiwań).
 11. Podpisywanie porozumień między dyrekcją szkoły, a osobami zarządzającymi placówkami, pomiędzy wolontariuszami, a “korzystającymi”.
 12. Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko, w którym będą pracować. Zapoznanie ze specyfiką powierzonych zadań. Zapoznanie z koordynatorami.
 13. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych wszystkich członków SKW.
 14. Monitorowanie przez opiekunki pracy wolontariuszy.