Prawa i obowiązki rodzica/opiekuna

§ 12

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. O zasadach funkcjonowania Rady Rodziców decydują sami rodzice.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki;
3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników;
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
6) opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 15

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań, zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w danej klasie i w szkole;
2) znajomości Statutu szkoły;
3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania swojego dziecka w szkole, postępów w nauce, występowania ewentualnych trudności w nauce i ich przyczyn;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
6) wyrażania swoich opinii na temat pracy szkoły i przekazywania ich wychowawcy i/lub Dyrektorowi szkoły;
7) podejmowania działań w ramach Rady Rodziców.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do nauki;
2) poinformowania szkoły o powodach nieobecności dziecka w szkole;
3) stałej współpracy ze szkołą poprzez:

a. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wychowawcę;
b. przybycie na pisemne lub telefoniczne wezwanie Dyrektora szkoły lub wychowawcy;
c. współdziałanie z wychowawcą i/lub pedagogiem szkolnym w przypadku kłopotów wychowawczych, trudności w nauce lub nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne;

4) ponoszenia kosztów naprawy i/lub zakupu zniszczonego lub zagubionego przez dziecko wyposażenia szkoły;
5) poinformowania szkoły, poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka, dotyczących nauczania wybranych treści programowych z niektórych przedmiotów.

1. Przepis ust.3 pkt 4 dotyczy przypadków udowodnionej i celowej dewastacji mienia szkolnego.
2. Przepis ust.3 pkt 5 dotyczy w szczególności zajęć z wychowania fizycznego oraz ćwiczeń z wykorzystaniem komputera.