Regulamin wystawiania ocen

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i   promowania   uczniów   i   słuchaczy   w   szkołach   publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1651);
 3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamość

I. Zasady ogólne:

 1. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  nauczyciel  przedstawia  uczniom  wymogi i zasady Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania.
 2. Osiągnięcia  edukacyjne  uczniów  w  szkole  są  oceniane  według  systemu  średniej ważonej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Nauczyciel wprowadzający ocenę do dziennika zobowiązany jest do podania wagi oceny i uzupełnienia informacji dotyczącej opisu tej oceny.

II. Zasady ustalania oceny średniej ważonej śródrocznej i rocznej:

 1. Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej) jest średnia ważona ocen bieżących.
 2. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 3. Na  ocenę  śródroczną  /  roczną  z  przedmiotów  ogólnokształcących  i  zawodowych, z  wyjątkiem  wychowania  fizycznego,wpływ  mają  następujące  formy  aktywności z przypisanymi im wagami:

Tabela 1

formy aktywności waga
Ocena za I półrocze 5
Osiągnięcia w konkursach na etapie wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym 5
Osiągnięcia w konkursie na etapie rejonowym, powiatowym 4
Praca klasowa / sprawdzian / inne duże formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 4
Kartkówka 3
Odpowiedź ustna 3
Praca domowa i przygotowanie do lekcji 2
Aktywność 2
Osiągnięcia w konkursie na etapie szkolnym 2
 1. Na ocenę śródroczną / roczną z wychowania fizycznego wpływ mają następujące formy aktywności z przypisanymi im wagami:

Tabela 2

formy aktywności waga
Ocena za I półrocze 5
Udział w zawodach i konkursach na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 5
Aktywność, zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć 5
Wzorowe wykonywanie ćwiczeń oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków 4
Udział w zawodach i konkursach na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym 4
Rozgrzewka 3
 1. Nauczyciel informuje uczniów o wadze każdej aktywności przed wykonaniem jej.
 2. Dopuszcza się stosowanie innych (nieokreślonych w Tabeli 1 Tabeli 2) form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu, o których mowa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (ustalają zespoły), o czym należy poinformować uczniów.
 3. W przypadku prac poprawionych do średniej wliczane są obie oceny.
 4. Do dziennika elektronicznego wpisywane są oceny z podziałem na poszczególne wag
 5. Schemat liczenia średniej ważonej:

X1-n –  ocena cząstkowa

W1-n – waga oceny

 1. Ocena śródroczna / roczna jest bezpośrednio związana ze średnią ważoną ocen bieżących i wynika z przedziałów opisanych w Tabeli 3.
 2. Przyjmuje się następujący schemat przeliczania średniej ważonej na ocenę śródroczną i roczną:

Tabela 3

średnia ocena
1,74 i poniżej niedostateczny
od 1,75 do 2,74 dopuszczający
od 2,75 do 3,74 dostateczny
od 3,75 do 4,74 dobry
od 4,75 do 5,74 bardzo dobry
od 5,75 celujący
 1. Nauczyciel może o jeden stopień podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną i roczną wynikającą ze średniej ważonej, uwzględniając jego możliwości, wysiłek i wkład pracy w opanowanie wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu oraz systematyczną i aktywną działalność w danej dziedzinie.

III.  Postanowienia końcowe:

 1. Powyższy regulamin  stanowi  załącznik  do  Wewnątrzszkolnych  Zasad  Oceniania ZSP Nr 1 w Zamościu.
 2. Regulamin przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2018 roku.