Informacja na temat projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Informacja na temat projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

logotypy efs lubelskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4-Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Zamość na rzecz prowadzonych szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 25 marca 2021

Wartość projektu ogółem: 11 228 964,97 zł

Kwota dofinansowania UE: 9 544 620,22 zł

Okres realizacji: 01.01.2021-30.09.2023

Główny zakres projektu:

  • projekt obejmie 765 uczniów z Zespołów Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 (T), 2 (T), 3 (T),  4 ( T i B), 5 (T) oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy w SOSW w Zamościu;
  • 424 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;
  • 433 uczniów zostanie osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 509 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;
  • podniesienie kwalifikacji 41 nauczycieli zawodu z tych szkół;
  • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.