Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie „Wiersze Szymborskiej w rebusach”

  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE

„WIERSZE SZYMBORSKIEJ W REBUSACH”

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

REGULAMIN KONKURSU
,,WIERSZE SZYMBORSKIEJ W REBUSACH”

§ 1

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „MISTRZYNI SZYMBORSKA”, którego autorkami są: Magda Krajewska, Agata Sieńczak, Beata Gwizdała oraz Agata Karolczyk-Kozyra.

§ 2

Cele Konkursu:

 • upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej  poprzez prezentowanie twórczości poetki Wisławy Szymborskiej;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji uczniów;
 • rozwijanie zdolności artystycznych młodzieży.

§ 3

Temat Konkursu:

 1. Temat Konkursu: ,,Wiersze Szymborskiej w rebusach”.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

§ 4

Uczestnicy Konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.

§ 5

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Każdy uczestnik wybiera jeden lub kilka tytułów wierszy Wisławy Szymborskiej, które prezentuje w formie rebusu (-ów). (Każdy tytuł to jeden rebus).
 2. Forma prezentacji jest dowolna (wyklejanka; rysunek kredką, farbami, ołówkiem, grafika komputerowa, itp.).
 3. Praca powinna zostać wykonana na papierze formatu A4.
 4. Uczestnicy konkursu dostarczą swoje prace do biblioteki szkolnej do dnia 28.02.2023 roku.
 5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 90 pozycja 2339) oraz do publikacji prac przez Organizatora  w Internecie.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r.

§ 6

Komisja Konkursowa

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Zakończenie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 03.2023 roku (tablice ogłoszeń i strona internetowa szkoły).
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7

Nagrody

 1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze rebusy, które zostaną wyróżnione.
 2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkowo prace zostaną opublikowane na stronie Szkoły.
 3. Kryteria oceniania prac:
 • zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu;
 • przejrzysty i uporządkowany układ rebusu;
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu;
 • ogólne wrażenie estetyczne.
 1. Odbiór nagród przez laureatów obędzie się w ustalonym terminie, o czym pozostaną poinformowani uczestnicy.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły
  i w bibliotece szkolnej.
 2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,  z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

PRZYKŁAD REBUSU: